Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 10/12/2015
Lượt đọc: 37

(KHẨN) Kiểm tra công tác cập nhật dữ liệu vào chương trình PMIS

Số/Ký hiệu: 608/GDĐT-Q.PN
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày có hiệu lực: 10/12/2015
Người ký: Võ Cao Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Số: 608 /GDĐT-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Về việc kiểm tra công tác

cập nhật dữ liệu vào chương trình PMIS.

              Phú Nhuận, ngày 10 tháng 12 năm 2015.

                                   

Kính gửi:     

  Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS (CL - TT);

  - Trường Bồi dưỡng  Giáo dục quận Phú Nhuận;

  - Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp quận Phú Nhuận.

 

Thực hiện kế hoạch số 967/KH-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch Tập huấn phần mềm PMIS qua mạng;

Thực hiện công văn số 1200/NGCBQLGD-VP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kế hoạch tập huấn phần mềm PMIS qua mạng;

Thực hiện kế hoạch số 1565/KH-GDĐT-TC ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai chương trình PMIS.

Thực hiện công văn số 3903/GDĐT-TC ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra công tác cập nhật dữ liệu chương trình PMIS;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch kiểm tra chương trình PMIS như sau:

 1. Mục đích:

                     Hướng dẫn các các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS (CL-TT), Bồi dưỡng Giáo dục và TT. Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp về thực hiện công tác tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý nhân sự PMIS.

 2. Yêu cầu:

  Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện kiểm tra các đơn vị trực thuộc.

                     Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về việc cập nhật đầy đủ thông tin nhân sự của đơn vị mình. Việc thực hiện chương trình PMIS được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị.

 3. Nội dung kiểm tra:

                     - Thực hiện các chức năng của hệ thống phần mềm: cập nhật, bổ sung, chuẩn hóa thông tin dữ liệu về đội ngũ viên chức và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

                     - Kiểm tra độ chính xác cập nhật thông tin.

                     - Các đơn vị sẽ in báo cáo, kiểm tra dữ liệu và nộp dữ liệu (phụ lục I kèm theo kế hoạch) tại phòng Công nghệ thông tin – Phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận.

 4. Thời gian thực hiện:
 • Từ 09/12/2015 đến 13/12/2015 thực hiện cập nhật chương trình PMIS.
 • Ngày 14/12/2015 thực hiện công tác kiểm tra các đơn vị và nộp sở giáo dục và đào tạo.

Đề nghị Ông (Bà) Hiệu trưởng các mầm non, tiểu học, THCS (CL-TT), Bồi dưỡng Giáo dục và TT. Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp  trên địa bàn quận Phú Nhuận nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung yêu cầu theo đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Lưu văn thư.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(

đã ký

Võ Cao Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phụ lục

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO VÀ NỘP DỮ LIỆU PMIS

(Kèm theo công văn số:     /GDĐT-Q.PN ngày 09/ 12 /2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. Danh sách các niên giám thống kê và các phụ lục trong PMIS (lãnh đạo cơ quan ký tên và đóng dấu):

STT

Niên giám/phụ lục

Tiêu đề báo cáo/nội dung báo cáo

Niên giám thống - kê biểu 1

Chức danh nhà giáo và cơ cấu tổ chức

Niên giám thống - kê biểu 2

Tổng hợp công chức, viên chức

Niên giám thống - kê biểu 3

Thống kê cán bộ quản lý

Niên giám thống - kê biểu 4

Thống kê giáo viên theo mã ngạch công chức

Phụ lục 05

Báo cáo danh sách viên chức

Phụ lục 06

Báo cáo số lượng, chất lượng viên chức

Phụ lục 09

Báo cáo chất lượng Đảng viên

Phụ lục 15a

Danh sách CBCC,viên chức đang tham gia các khóa đào tạo

Phụ lục 15b

Danh sách CBCC,viên chức đang tham gia các khóa bồi dưỡng

Phụ lục 30

Danh sách CB,viên chức có sai sót trong hồ sơ điện tử

 

II. Đĩa chứa cơ sở dữ liệu PMIS:

Trong đĩa chứa 3 tập tin và 1 thư mục:

 • Tập tin có phần tên mở rộng . bak
 • Tập tin có phần tên mở rộng . xml
 • Tập tin chứa danh sách cán bộ phụ trách PMIS (Họ tên, điện thoại cơ quan, điện thoại di động, Email, số năm tham gia công tác PMIS)
 • Thư mục ảnh./.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86